> SET > CPALL

14 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 22:53 น.

บอร์ดCPALLไฟเขียวCPAXTรับโอนกิจการโลตัสส์-ควบรวม'เอก-ชัยฯ'เพื่อตั้งบริษัทใหม่

#CPALL#ทันหุ้น-บอร์ดCPALLไฟเขียว CPAXT รับโอนกิจการ"โลตัสส์ฯ(ประเทศไทย)"มูลค่า 7.68 พันล้าน หลังจากนั้นควบรวมกับ"เอก-ชัยฯ"เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ อัตราแลกหุ้น  1 หุ้นเดิมCPAXT ต่อ 0.50 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน"เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นฯ"ต่อ 10 หุ้นในบริษัทใหม่


นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์  เลขานุการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หรือ CPALLว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ครั้งที่1/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)หรือ CPAXTซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ โดยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่ม CPAXTซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy)ตลอดจนสร้างโอกาสในการเติบโตของกลุ่มCPAXT ในอนาคต ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่CPALLในฐานะผู้ถือหุ้นของ CPAXT


ทั้งนี้CPAXT จะรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และ CPAXT) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lotus's Thailand ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ทรัพย์สินหลักของ Lotus's Thailand คือหุ้นในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Ek-Chai) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และ CPAXT) ที่ Lotus's Thailand ถืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าของธุรกรรมทั้งสิ้น 7,680 ล้านบาท โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวแล้วเสร็จ Lotus’s Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีโดยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ CPAXT จะดำเนินการควบบริษัทกับ Ek-Chai ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม ่ (บริษัทใหม่) จากการควบบริษัท (ธุรกรรมการควบบริษัท) โดยบริษัทใหม่จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ CPAXT และ Ek-Chai ทั้งหมดภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จโดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนในธุรกรรมการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPAXT และ Ek-Chai ในอัตราส่วนดังนี้ 


1 หุ้นเดิมใน CPAXT ต่อ 0.50 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน Ek-Chai ต่อ 10หุ้นในบริษัทใหม่


ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวน10,427,661,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,427,661,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท


ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของEk-Chai ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน


นอกจากนี้มีมติอนุมัติให้CPALL ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ CPAXT ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXTและ EkChai มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นของ CPAXT ซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท (ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน) โดยบริษัทฯ จะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นของCPAXTที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPAXT จะมีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท (ซึ่งในกรณีนี้คือราคาปิดของหุ้นของ CPAXT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567)ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน


บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหากบริษัทฯได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของ CPAXT แม้ว่าผลของการรับซื้อหุ้นจากผู้ที่คัดค้านของ CPAXTจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในCPAXTของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CPAXT


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X